Innhold

Hva er arbeidsgiverperioden for sykepenger ved koronarelatert fravær?

Det gjelder fra 16. mars 2020 egne regler om arbeidsgiverperiode ved koronarelatert fravær.

Det følger av midlertidig forskrift (FOR-2020-03-20-368) at for fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager. Disse dagene inkluderer dager med delvis fravær. Dette omfatter altså både sykdom og fravær som følge av pålagt karantene.

NAV dekker deretter sykepenger fra og med dag fire. Arbeidsgiver plikter imidlertid å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra NAV. Det er viktig at arbeidsgiver sjekker at egenmeldingen eller legeerklæringen inneholder opplysninger om at fraværet skyldes koronapandemien. Dersom dette mangler kan NAV avslå kravet om refusjon.

Fra 16. mars til 1. juni har  det ikke vært krav til legeerklæring som dokumentasjon for at fraværet skyldes koronapandemien, og arbeidstaker har kunnet dokumentere sitt fravær med egenmelding i inntil 16 kalenderdager, regnet fra første fraværsdag. I perioden har rett til bruk av egenmelding hatt som forutsetning at arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker

Etter 01. juni 2020: For sykefravær med første fraværsdag f.o.m. 01. juni 2020 gjelder de alminnelige reglene om arbeidstakers rett til å benytte egenmelding. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding. I slike tilfeller kan arbeidstakeren benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre virksomheten har egen avtale om utvidet rett til egenmelding.

Øvrige endringen gjelder fra 16. mars 2020 for nye og påbegynte tilfeller. Eksempelvis innebærer dette at dersom 16. mars var dag åtte i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med dag åtte til og med dag 16. Dersom 16. mars var dag fire i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med denne dagen. 

Merk at det ikke gjøres endring i arbeidsgiverperioden for sykefravær for øvrig, og at det ikke gjøres endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger.


Skjema for refusjonsordningen fra NAV 

Et eget skjema for arbeidsgivere er nå klart. Det skal brukes for å be om refusjon av sykepenger når det handler om korona. Det betyr at refusjonskravet ikke skal gå via den vanlige inntektsmeldingen.
Her søker du om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona (nav.no)