Innhold

Midlertidige regler om sykepenger og omsorgspenger

Korona har medført en rekke endringer i lovverket som arbeidsgivere må forholde seg til. Få en oversikt over de viktigste lovendringene for arbeidsgivere. Artikkelen oppdateres fortløpende.

Oversikt over aktuelle endringer for arbeidsgivere:
  • Omsorgspenger: Utvidet rett til omsorgspenger (sykt barn-dager) frem til 1. januar 2023 og dobbelt så mange dager med omsorgspenger i kalenderåret 2022.
  • Koronarelatert sykefravær: Arbeidstaker har i de fleste tilfeller rett til sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Det er for tiden ingen nasjonale regler om karantene – hverken smitte- eller innreisekarantene. Les mer om gjeldende smittevernregler. (helsenorge.no)

Omsorgspenger

Omsorgspenger, også kjent som "sykt-barn-dager", gir arbeidstaker som er borte fra jobben grunnet blant annet sykt barn eller barnepassers sykdom rett til et bestemt antall dager med lønnet permisjon. Det forutsettes at fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. 

Rett til omsorgspenger

Arbeidstaker har fått en utvidet rett til omsorgspenger når:

  • vedkommende er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.

En lokalt besluttet stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen, og overleveres arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon.

  • barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

Slike særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon.

Denne utvidede retten til omsorgspenger gjelder til 1. januar 2023.

Antall dager med omsorgspenger

Det gis rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger som man normalt har rett til for et kalenderår i 2022.

Hvis arbeidstaker oppfyller vilkårene for å få omsorgspermisjon, har arbeidstaker krav på:

• 20 dagers permisjon for kalenderåret 2022, mot normalt 10 per kalenderår ved omsorg for ett til to barn.

• 30 dager i 2022, mot normalt 15 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.

• En deltidsansatt har samme rettighet som en fulltidsansatt. Det betyr at en arbeidstaker med omsorg for ett til to barn har rett til 20 dager permisjon i 2022, mot normalt 10, selv om vedkommende kun arbeider annenhver dag. 

Uavhengig av hvor mange dager med omsorgspenger som er benyttet tidligere, gis det frem til 1. januar 2023 rett til omsorgspenger i de tilfellene:

• barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med

• når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.


Hvis arbeidstaker er aleneforsørger, har vedkommende krav på:

• 40 dager permisjon for 2022, mot normalt 20 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.

• 60 dager permisjon for 2022, mot normalt 30 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.

• Arbeidstaker regnes som alene om omsorgen hvis vedkommende ikke bor sammen med den andre forelderen, og barnet bor fast bare hos arbeidstaker. Ved avtale om delt bosted, hvor barnet bor fast hos begge, vil ingen av foreldrene bli regnet som alene om omsorgen.

• Stønadsdagene kan fordeles mellom foreldrene på annen måte. Dette må arbeidstaker melde fra om til Nav.

I tilfelle barnet er kronisk sykt, er langvarig sykt, eller har nedsatt funksjonsevne, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan arbeidstaker i tillegg få 20 ekstra stønadsdager i 2022, mot normalt 10 ekstra stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Les mer om særegne regler ved kronisk sykdom, langvarig sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Hvordan overføres omsorgsdager mellom foreldre ved covid-19?

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre

Omsorgspersoner kan overføre dager til hverandre i perioder barnehage eller skole er stengt på grunn av koronapandemien frem til 1. januar 2023.

For å overføre omsorgsdager mellom foreldre skal man sende en melding til Nav via skjemaet Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole (nav.no).

I skjemaet skal det opplyses:

  • at omsorgsdager skal overføres fordi barnehagen eller skolen er stengt
  • navn og fødselsnummer til den du skal overføre til
  • hvor mange dager som skal overføres

Når meldingen er behandlet, vil NAV Arbeid og Ytelser sende brev (digitalt på Ditt NAV og i post) til både den som har gitt fra seg dager og den som har fått dager om hvor mange dager som er gitt/fått. Dette brevet skal de vise til sine arbeidsgivere.

Les mer om overføring av dager på nav.no  

Hva dekker arbeidsgiver/Nav?

Arbeidsgiver yter totalt 10 dager med omsorgspenger per kalenderår. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra Nav for det antall dager som overstiger ti.

Unntak fra krav om legeerklæring

Arbeidsgivers rett til å kreve legeerklæring fra og med den fjerde dagen med fravær gjelder ikke frem til 1. januar 2023. Det er også gitt unntak fra kravet om legeerklæring når Nav skal utbetale omsorgspenger.

Les mer om dette i Navs rundskriv.

Sykepenger

Hvis arbeidstaker blir arbeidsufør grunnet sykdom eller skade, vil arbeidstaker kunne ha rett til sykepenger. Les mer om sykepenger.

Det er innført midlertidige endringer i sykepengeordningen ved "koronarelatert fravær":

Arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av covid-19, mistanke om slik sykdom, eller sykefravær som følger av vaksine for covid-19 har i de fleste tilfeller rett til sykepenger frem til 1. januar 2023. Behovet for å være borte fra arbeid må vurderes ut fra helsemyndighetenes råd og anbefalinger (helsenorge.no). Når arbeidstaker har slikt "koronarelatert fravær", vil kravet om arbeidsuførhet være oppfylt. Så lenge de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, har arbeidstaker derfor rett til sykepenger.

Det er ingen endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger.

Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?

Unntak fra krav om legeerklæring

Det er normalt krav om å kunne dokumentere arbeidsuførhet ved legeerklæring. Nav opplyser likevel at de praktiserer følgende unntak under koronapandemien:

  • Tilbakedatering av sykmelding: Nav godtar tilbakedaterte sykmeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus, og ved pålagt karantene.
  • Sykmelding per telefon/uten personlig fremmøte/e-konsultasjon: Under koronapandemien godtar Nav sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding uten personlig fremmøte.

Navs praksis vil kunne endres, så det anbefales å sjekke hva som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

De alminnelige reglene for arbeidstakers rett til å benytte egenmelding gjelder.

Slik sykmelder leger ved koronavirus (nav.no)