Innhold

Kan arbeidsgiver teste ansatte uten symptomer for covid-19?

Artikkel

Flere bedrifter ønsker å teste ansatte som har vært i "grønne" eller "gule" land for korona selv om de ikke har symptomer. Dette gjelder ansatte som ikke er pålagt karantene eller isolasjon. Bakgrunnen for ønske om testing er å forebygge smittespredning og verne om liv og helse.

Covid-19-testing er et kontrolltiltak. Adgangen til medisinsk testing reguleres av arbeidsmiljøloven §§ 9-1, 9-2 og 9-4. For at et slikt tiltak skal kunne gjennomføres må tiltaket:

  • ha saklig grunn i virksomhetens forhold
  • ikke innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstaker

Innføring av kontrolltiltak krever drøfting, evaluering og informasjon i tråd med arbeidsmiljøloven § 9-2. Lovligheten av slike tiltak må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Tariffbundne bedrifter kan i tillegg ha bestemmelser om kontrolltiltak i tariffavtalen som må overholdes. Se eksempelvis Hovedavtalen Tilleggsavtale V.

Les Arbeidstilsynets vurdering av lovlighet av forebyggende medisinsk testing av arbeidstakere uten symptomer på covid-19" (ptil.no)

Behandling av personopplysninger

Gjennomføring av covid-19-tesing vil gi virksomheten tilgang til personopplysninger. En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven. Les mer om korona og personvern på arbeidsplassen.

Les Personvernrådets erklæring om covid-19 og behandling av personopplysninger (datatilsynet.no)

Virksomheter som foretar covid-19-testing av sine ansatte må altså sørge for at både arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak og personopplysningsloven regler om behandling av personopplysninger overholdes.

Les mer om kontrolltiltak